Enstaka it-tjänster

Försäkringskassans it-avdelning erbjuder en egen portfölj av enstaka it-tjänster. Dessa tillgodoser många av de säkerhetskrav som svenska myndigheter måste leva upp till. Vi bygger snabbt ut vår portfölj av enstaka it-tjänster.

Kapacitetstjänst CAP

CAP, Container Application Platform, är en molnlik kapacitetstjänst för container och micro-tjänster. En infrastruktur som möjliggör snabb utveckling och realisering av applikationer och micro-tjänster. Den bygger på samma industriledande teknik som många av dom publika molntjänsterna använder, men levereras fullt ut av svensk säkerhetsklassad personal inom Sveriges gränser.

Tjänsten kombinerar smart teknik tillsammans med beprövade processer och bygger på standardiserade komponenter utan inlåsningseffekt.

Objektbaserad lagring

Denna it-tjänst är idealisk när man har behov av att lagra stora mängder ostrukturerat data. It-tjänsten passar även vid arkivering eller backup av stora mängder statiskt och färdigbearbetat data. Det kan också handla om att man har applikationer som på ett enkelt sätt vill komma åt data via ett API.

It-tjänsten passar inte för lagring av data som behöver snabb och/eller frekvent åtkomst.

I it-tjänsten ingår Försäkringskassans övervakning och hantering som är anpassad för svenska myndigheters höga säkerhetskrav och lämpar sig därmed för kritiska produktionsmiljöer.

SAFOS - Samarbetsplattform för offentlig sektor

Behovet av att samverka digitalt med andra myndigheter och samverkansparter är stort inom myndighetssverige. Samarbetsplattform för offentlig sektor är en modern lösning som erbjuder olika verktyg för effektivt samarbete, internt som externt.

It-tjänsten består av en samarbetstjänst och en mötestjänst. Båda är webbaserade och plattformsoberoende där all drift och förvaltning sker i Försäkringskassans eget datacenter av Försäkringskassans säkerhetsklassade personal. De passar myndigheter som arbetar med data som inte får lagras i utländska molntjänster på grund av rådande rättsläge eller informationsklass.

Läs mer

Utskick

It-tjänsten Utskick används för leverans av fysiska brev till postoperatör för vidarebefordran till adressaten eller för leverans av elektroniska dokument till adressatens digitala brevlåda, till exempel Kivra. Med moderna printrar kan vi även producera andra typer av trycksaker som t ex blanketter, utbildningsmaterial och broschyrer, samt hantera såväl massutskick som specifika utskick efter önskemål.

Försäkringskassan garanterar hög säkerhet. Både produktionshall och personal är säkerhetsklassade. Rätt försändelse når alltid rätt mottagare, genom ett särskilt valideringssystem som kontrollerar varje enskild försändelse mot uppgifter i printfilen. Som exempel hanterade vi beslutsbrev Elstöd till landets samtliga elabonnenter.

Tillförlitligheten är hög tack vare modern, driftsäker teknik med stor kapacitet.

Virtuellt Datacenter

Virtuell Datacentertjänst (vDC), är en managerad IaaS-tjänst som erbjuder den anslutna myndigheten tillgång till en egen isolerad virtuell datacentermiljö för servrar, nätverk och lagringsresurser enligt överenskomna volymer och förutsägbar prestanda. Kapacitet tas i normalfallet från en logisk separerad men delad hårdvaruinfrastruktur.

It-tjänsten ger den anslutna myndigheten möjlighet att helt själv välja att administrera den virtuella datacentermiljön enligt molnlik leverans eller låta Försäkringskassan hantera ingående produkter enligt ett helhetsåtagande. Vid helhetsåtagande så tar Försäkringskassan ansvar för licensieringen av ingående komponenter.

Om ansluten myndigheten har krav på dedikerade hårdvaruresurser så kan det tillhandahållas på vissa delar av hårdvaruinfrastrukturen, som dedikerad eller myndighetsanpassad leverans.

Webbanalys

It-tjänsten Webbanalys erbjuder en helhetslösning för att mäta aktivitet på webbplatser - insamling, lagring, kapacitet och analysverktyg.

It-tjänsteerbjudandet riktar sig till intressenter som idag använder externa molntjänster och vill säkerställa att datalagringen sker inom en svensk myndighet.

It-tjänsten erbjuds som en dedikerad tjänst utformad efter det behov som respektive kund har i form av antal webbplatser och sidvisningar som ska samlas in. I tjänsten ingår Matomo i standardutförande, vilket räcker för många användare. För de med högre krav finns möjlighet att köpa till premium funktioner.

Webbtjänst

Webbtjänst är en it-tjänst vars huvudsyfte är att tillhandahålla drift av webbpubliceringsverktyg och plattform till de myndigheter som samverkar inom samordnad statlig it-drift.

It-tjänsteerbjudandet riktar sig till de samverkande parter som redan använder webbpubliceringsverktyg eller ska börja använda verktyget och ser en utmaning med egen drift eller drift i externa molntjänster.

It-tjänsten erbjuds primärt som en molnliknande it-tjänst, där leveransen är utrymme för webbplatser, kapacitet och drift baserat på Sitevision i en delad infrastruktur.

För samverkande myndigheter som önskar så är dedikerade driftmiljöer ett alternativ.

Vi kan även erbjuda applikationsdrift för samverkande myndigheter med egna licenser.