Applikationsåtagande

Applikationsåtagande innebär att Försäkringskassan hanterar driften av enstaka eller en portfölj av era applikationer. Ansvaret innebär att upprätthålla tillgänglighet med hjälp av ett antal överenskomna driftåtgärder för underhåll och incidenthantering. Applikationsdriften görs i Försäkringskassans datahallar och målsättningen är att uppfylla myndighetens behov för kapacitet, prestanda på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Applikationsdrift

  • Med Applikationsdrift avses ”instruktionsbaserad drift”, vilket innebär att Försäkringskassan utför drift enligt instruktioner som ska tillhandahållas av ansluten myndighet eller tredje part såsom applikationsleverantören. Alternativt skapas instruktionen som en del av införandet.
  • Försäkringskassan förutsätts således inte ha fördjupad kompetens på applikationerna som Försäkringskassan levererar drifttjänsten för. Däremot förutsätts Försäkringskassan ha hög kompetens vad gäller att i dialog med applikationsleverantör och ansluten myndighet skapa och upprätthålla instruktioner för Applikationsdrift.

Applikationsförvaltning

  • Applikationsförvaltning avser aktiviteter som kräver att Försäkringskassan har djupare kompetens på applikationerna jämfört med vid Applikationsdrift.
  • Exempel på aktiviteter är enklare mindre utveckling, anpassning eller inställning av applikationen, härdning, installationer, användarsupport för applikationen, samarbete med applikationsleverantören, deltagande i Acceptanstest, och åtgärder i form av en alternativ lösning vid fel.

Applikation som tjänst

  • Applikation som tjänst är ett sätt att leverera applikationer som innebär att avgiften för tjänsterna är månatlig (eller med annan frekvens) och att den anslutna myndigheten betalar för ”konsumerade” tjänster.
  • Applikationerna avser ”infrastrukturapplikationer” som t.ex. kontorsprogram, program för personlig produktivitet, program för e-post, program för hemsidor och intranät, grupprogram för meddelanden och kommunikation.