Samverkan

Definition

"Samverkan är en form av systematiserande samarbete då olika grupper inom olika organisationer och kunskapsområden utför handlingar som gemensamt bidrar till att uppnå ett gemensamt mål. För att samverkans ska fungera behövs styrning, struktur och samsyn."

Myndighetssamverkan för oss

  • Försäkringskassans syfte är att leverera it-tjänster i enlighet med träffade överenskommelser med samverkande myndigheter.
  • Relationen mellan de samverkande myndigheterna ska vara tydlig, trygg och transparent.
  • It-tjänsteutbudet som helhet kan utvecklas i takt med förändrade behov ur såväl verksamhets- som it-perspektiv.
  • Inom ramen för samverkan bidrar myndigheterna till varandras verksamhetsutveckling med säkerhet och kostnadseffektivitet inom staten som ledstjärna.

Samverkansmodell

  • Försäkringskassan samordnar de anslutna myndigheternas behov av säker, stabil och samordnad it-drift utifrån jämförbara eller gemensamma behov på längre sikt.
  • Samverkan med enskild myndighet beskrivs i samverkansöverenskommelsen som avslutar Planera-fasen.
  • Samverkan preciseras samt konkretiseras ytterligare under Bygga-fasen och dokumenteras i en Samverkanshandbok.